مرکز خدمات انفورماتیک ایزی سرویس پارسیان | سند چشم انداز مرکز 

سند چشم انداز مرکز

چشم انداز مرکز
دستيابي به سازماني کارا و تأثير گذار در زمينه هاي تخصصی فن آوری اطلاعات به منظور حضوری فعال در پروژه های بزرگ ملی و بین المللی و به انجام رساندن و مدیریت پروژه های مهندسی، تدارک و اجرا با رعایت مشخصات اصول مهندسی در حوزه ی فن آوری اطلاعات ، الزامات و کیفیت مورد توافق در قرارداد و در چارچوب اهداف سیستمهای مدیریت کیفیت، بهداشت حرفه ای، ایمنی و زیست محیطی، با مشارکت کلیه همکاران.
سند چشم انداز مرکز