کاربردهای کسب و کار الکترونیک

کاربردهای کسب و کار الکترونیک:   در شکل زیر بطور خلاصه کاربردهای کسب و کار الکترونیک لیست شده است که در ادامه فعالیت سایت در مورد کسب و کار الکترونیک مطالب جامع و کاربردی در این زمینه منتشر خواهد شد.