لیست ایمیل و مفهوم ایمیل انبوه

لیست ایمیل چیست؟ تعریف: پایگاه داده ای از آدرس های ایمیل اشخاص را لیست ایمیل می گویند. به جمع آوری آدرس‌های ایمیل برای ارسال نامه های تبلیغاتی، ساخت لیست ایمیل می گویند که در روند بازاریابی ایمیلی اولین کار است. البته اگر شما بازاریابی ایمیلی خود را به یک شرکت دیگر بسپارید، آنها این کار […]