((( پرداخت آنلاين وجه )))

پرداخت از طریق حضور در بانک یا توسط دستگاه عابر بانک

شماره حساب های بانکی

حضور در بانک شماره حساب بانک صادرات ایران:        ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰           بنام حمیدرضا مسعودی
شماره حساب بانک ملت:             ۵۵۵۰۹۷۲۴۸۲                 بنام حمیدرضا مسعودی

شماره کارت های بانکی

عابر بانکشماره کارت بانک صادرات ایران:           ۰۰۰۰-۰۰۰۰-۰۰۰۰-۰۰۰۰           بنام حمیدرضا مسعودی
شماره کارت بانک ملت:                ۲۶۲۸-۶۷۰۸-۳۳۷۸-۶۱۰۴           بنام حمیدرضا مسعودی

شماره حساب های بین المللی بانکی (شبا)

شباشماره حساب شبا در بانک صادرات ایران:       IR۰۰ ۰۰۰۰ ۰۰۰۰ ۰۰۰۰ ۰۰۰۰ ۰۰۰۰ ۰۰          بنام حمیدرضا مسعودی
شماره حساب شبا در بانک ملت:      IR۷۵  ۰۱۲۰ ۰۱۰۰ ۰۰۰۰ ۵۵۵۰ ۹۷۲۴ ۸۲         بنام حمیدرضا مسعودی  

صفحه اصلی  |  مطالب آموزشی  |  فروشگاه  |  درباره ما  |  تماس با ما  |  قوانین و مقررات   |  ثبت شکایات |  درخواست همکاری  |  سئوالات متداول  |  دلیل خرید از ما